ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

на електронен магазин mygorgeousbox.com

I. ПРЕДМЕТ

Настоящите Oбщи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Ем Джи Би Дистрибшюшън“ ООД, с ЕИК 205724290, с адрес на регистрация гр. София, бул. Христо Ботев 65, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на платформата за електронна търговия mygorgeousbox.com, наричана по-долу MYGORGEOUSBOX.COM .

II. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

mygorgeousbox.com e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в
Интернет https://mygorgeousbox.com/, чрез която Потребителите имат възможност
да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика
в платформата стоки.

III. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА MYGORGEOUSBOX.COM

От MYGORGEOUSBOX.COM можете да направите поръчка като гост или като регистриран потребител.

MYGORGEOUSBOX.COM има право да събира и използва информация относно Потребителите на основание и за целите на изпълнението на сключения договор с Потребителя при настоящите Общи условия. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва имена, телефон, адрес, имейл, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от MYGORGEOUSBOX.COM.
На сайта могат да се регистрират само лица над 16 години. При регистрацията си лицето маркира чек-бокс, с който декларира, че има навършени 16 години.
MYGORGEOUSBOX.COM полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

MYGORGEOUSBOX.COM може да разкрива лични данни на трети лица само в предвидените от закона случаи и при предвидените в закона обстоятелства или след изрично съгласие от Потребителите.
Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време в Интернет на сайта на MYGORGEOUSBOX.COM, да изрази съгласие с Общите условия.
Чрез натискане на виртуалния бутон с текст "Регистрация" или друг аналогичен текст, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

MYGORGEOUSBOX.COM може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на Общите условия е достъпен в Интернет на сайта на MYGORGEOUSBOX.COM по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на MYGORGEOUSBOX.COM данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни MYGORGEOUSBOX.COM има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

При регистрацията си Потребителят трябва да укаже уникално потребителско име, което може да бъде и посочения от Потребителя имейл, и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на
MYGORGEOUSBOX.COM

Потребителят може да управлява потребителския си профил на сайта. Чрез профила си Потребителят може:

 1. Да види историята на направените поръчки
 2. Да проследява статуса на поръчката
 3. Да променя и допълва регистрираните от него адреси
 4. Да повтори вече направена от него поръчка

Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен изрично посочените в настоящите Общи условия.
Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява.
Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно MYGORGEOUSBOX.COM в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

MYGORGEOUSBOX.COM обработва лични данни на своите клиенти в съответствие с Политиката за поверителност, която е неразделна част от Общите условия.

Във всеки момент, MYGORGEOUSBOX.COM има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери верността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и
лични данни.

IV. ПОРЪЧКА

Потребителите използват интерфейса на уебсайта на MYGORGEOUSBOX.COM, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от MYGORGEOUSBOX.COM стоки и услуги.
При липса на наличност от дадена стока MYGORGEOUSBOX.COM си запазва правото да откаже поръчката.
След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на MYGORGEOUSBOX.COM, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка.
Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта.
При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.
MYGORGEOUSBOX.COM има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.

MYGORGEOUSBOX.COM има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:
1) е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
2) е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на MYGORGEOUSBOX.COM;
3) са установени системни /три или повече пъти/злоупотреби от Потребителя спрямо MYGORGEOUSBOX.COM.

Поръчките се приемат на сайта 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, включително в почивните дни и в дните на официалните празници. За да се генерира поръчка през сайта, не е задължително регистрирането на потребителски профил. Поръчването на определена/и от потребителя стока/и се извършва само през сайта www.mygorgeousbox.com.

Можете да направите поръчка през сайта, като използвате бутона "Купи", който се намира до всеки наличен продукт. Този бутон добавя избрания продукт в потребителската кошница, след което потребителят има възможност да добави още продукти в нея или да
продължи към завършване на поръчката. При завършване на поръчката, потребителят има възможност да прегледа продуктите, които е решил да закупи, техните цени и крайната сума за плащане, както и да се възползва от допълнително намаление, ако разполага с ваучер за отстъпка или друг промоционален код. Потребителят
може да завърши поръчката с вече регистриран потребителски профил, да регистрира нов профил или само да попълни изискваните данни за платец и получател на пратката: имена, e-mail, телефон, адрес, както и да избере начина на плащане. След финализирането на поръчката и изпращане на така направената заявка, на посочения e-mail ще бъде изпратено потвърждение със записа на въведената информация. За всеки етап от обработването на поръчката
(потвърждаване на наличност, изпращане и други) потребителят ще бъде уведомяванот оператор по е-майл или телефон, като статуса на текущата, както и напредишни поръчки, потребителят може да следи и от своя потребителски профил в www.mygorgeousbox.com, ако e използвал такъв.

Доставките се правят само на територията на България.

V. ПОРЪЧКА НА КУТИЯ (АБОНАМЕНТ)

Услугата Поръчка на кутия (абонамент) е достъпна както за регистрирани, така и за нерегистрирани потребители на сайта www.mygorgeousbox.com.

Потребителят избира период (план), за който да получава кутия. Планът означава, че всеки месец, потребителят ще получава кутия с продукти,  подбрани от екипът на MYGORGEOUSBOX.COM, в съответствие с предпочитанията, отразени в профила му в My Gorgeous Card. Нерегистрираните потребители нямат достъп до страница My Gorgeous Card. В този случай,  продуктите в кутиите ще бъдат подбирани от нас.

Услугата се предлага за период от 1, 3 или 6 месеца. Потребител сам избира периода, който желае. В зависимост от избрания период, се прилагат различни ценови условия.

Заявки за абонаментна кутията се приемат до 20-то число на месеца. Доставката на кутията се извършва между 25ти и 30ти всеки месец чрез куриерска фирма Speedy.

В случай, че заявката е направена след 20-то число, кутията ще бъде получена следващия месец между 25-то и 30-то число.

Плащането на кутията и доставката се извършва с наложен платеж при получаване на пратката.

Цената на абонамент се заплаща чрез наложен платеж при получаване на първата кутия. При всяка доставка през периода
на абонамента клиентът заплаща таксата за доставка при получаването ѝ.

Ползването на услугата абонамент може да се прекрати по всяко време чрез изпращане на и-мейл до office@mygorgeousbox.com, като се цитира номера на поръчката, по която е закупен абонамента. Отказ от услугата не е възможно, когато пратката вече пътува. В този случай, кутията може да се върне съгласно настоящите Общи условия.

Услугата се предлага само на територията на България.

VI. ЦЕНА НА ПОРЪЧКАТА

Цените на предлаганите стоки и услуги са тези, посочени на уебсайта на MYGORGEOUSBOX.COM към момента на извършване на поръчка.
Цените на стоките включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

MYGORGEOUSBOX.COM си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки. Промяната на цената важи за потребителите от момента на обявяването й на сайта www.mygorgeousbox.com.
MYGORGEOUSBOX.COM може да предоставя отстъпки за стоките, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от MYGORGEOUSBOX.COM. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).
Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

VII. ПЛАЩАНЕ

Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки и услуги само чрез наложен платеж. При този вид плащане, плащането на цената се извършва в брой, на куриера, при получаване (доставяне)
на поръчаната стока.

Всички наложени платежи, изплащани от наши клиенти, се превеждат от куриерска фирма СПИДИ по банков път, чрез ППП (Пощенски Паричен Превод) и затова не е задължително получаването на касов бон с пратките. Вие получавате от куриерската фирма разписка/касова бележка за направеното плащане или ППП (Наложен платеж чрез Пощенски паричен превод), които трябва да запазите заедно с документите придружаващи пратката. Тази разписка/касова бележка е законово признат документ, освобождаващ търговеца от задължението да издава касова бележка. Законово основание за услугата е Наредба № Н – 18 от 2006 г., чл.3 за „Регистриране и отчитане на направените продажби“.

VIII. ДОСТАВКА

Доставката се извършва на територията на България чрез куриерска фирма СПИДИ (Speedy).

Стойността на доставката не е включена в цената на стоката. Същата се начислява допълнително към сумата на покупката.

Стойността на доставката е в размер на 5.50 лева.

Преди изпращане на поръчаната стока, MYGORGEOUSBOX.COM има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

Доставката на поръчаната стока се извършва при следните условия:

 • Поръчаната стока се доставя на посочения от Потребителя адрес. Потребителят поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката
 • Поръчаната от Потребителя стока се доставя до 5 (пет) работни дни от датата на получаване на съобщение за потвърждение на завършена поръчка на посочения от него валиден и-мейл адрес. При извънредни обстоятелства MYGORGEOUSBOX.COM си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.
 • Поръчаната стока се доставя от куриер, подходящо опакована съгласно вида ѝ и ползвания транспорт за доставка

MYGORGEOUSBOX.COM не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е
посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

Ако Потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за
отпаднала и My Gorgeous Box се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.

В случай, че Потребителят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по
допълнителната доставка.

Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ в присъствието на куриера и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

IX.ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА

Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Транспортните разходи за връщане на закупените продукти са за сметка на Потребителя. Правото на отказ не се прилага в следните случаи:

 • За доставка на стоки, изработени по поръчка на
  Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания
 • За доставка на запечатани стоки, които са разпечатани
  и/или изпробвани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради
  съображения, свързани с хигиената или защита на здравето

Как да върнем или заменим даден артикул:

Заявката за връщане или замяна, се извършва чрез изпращане на имейл в свободен текст, на адрес office@mygorgeousbox.com, в който се посочват:

 1. Номера на поръчката, по която желаете да направите връщане или замяна
 2. Пълно име на продукта, който желаете да върнете или замените
 3. Пълно име на продукта, който желаете да получите в замяна
 4. Банкова сметка (IBAN) и име на титуляра, по която да възстановим дължимата сума.

След като изпратите заявката си, моля изпратете артикула, който искате да върнете или замените на адреса посочен по-долу, без да изчаквате обратен отговор от търговеца.

В случаите на заявена "Замяна",  ще изпратим новия артикул към вас, до 5 работни дни от датата на получаване на върнатия артикул от търговеца.

В случаите на заявено "Връщане", ще възстановим дължимата сума, по банков път, в 14-дневен срок от датата на получаване на върнатите стоки от търговеца.

Къде да върнем закупен артикул:

гр. София 1303,

бул. Христо Ботев 65, ет.1, ап.1

X. СПОРОВЕ

При спор, който не може да бъде
решен съвместно между „MYGORGEOUSBOX.COM ” и Потребителя, Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС).